Design

Yleiskielessä käsitteitä muotoilu ja design käytetään usein toistensa synonyymeina, vaikka ne eivät sitä välttämättä ole. Design on ilmauksena vanhempi kuin muotoilu.

Muotoilu on koettu monipuolisempana ja käyttökelpoisempana sanana kuin design. Design-sanaan yhdistetään laadukkuus, kun muotoilu on sanana neutraalimpi. Englannin sana ”design” tarkoittaa laaja-alaisesti suunnittelua, mutta Suomessa sillä on viitattu lähinnä taideteolliseen ja taiteelliseen muotoiluun tai sommitteluun.

Design voidaan käsittää suunnitteluksi, jossa yhdistyvät muotoilija, muotoileminen ja muoto. Design voi olla taidetta, jolloin muotoilija on taiteilija.

Liiketoiminnassa design tarkoittaa, että muotoilija on tuotekehitystyöryhmän jäsen ja design on se panos, joka tekee ideasta teollisesti valmistettavan. Tällä hetkellä kaikki voi olla ”disainattua”, farkuista geeniperimään ja kehosta työuraan.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. (1993) WSOY.

Fennofolk08 – new nordic oddity, uusi pohjoinen outous. (2008) Designmuseo.

Finnish Design Yearbook 08-09. (2008) Design Forum Finland.

Haapamäki Tanja: Roskasta designbrändiksi. Case Secco ja Globe Hope. (2006) Pro gra-du –tutkielma, Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01289.pdf

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006) Jyväskylä Studies in Humanities 52.

Huomisen haaste muuttuva muotoilu. (1987) Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B6.

Karihalme, Oili: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. (1996) Acta Wasaensia No 51, kielitiede 10.

Kojonkoski-Rännäli, Seija: Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön ana-lyysi. (1995) Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, 109.

Kruskopf, Erik: Suomen taideteollisuus: suomalaisen muotoilun vaiheita. (1989) WSOY.

Muotoiloa! opettajan opas muotoilukasvatukseen. (2009) Toim. Marjo Kenttälä, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Suomalaisen designin uudet mielentilat. (2007) Otava.

Taiteen pikkujättiläinen. (1993) WSOY.

Taiteen sanakirja. (2000) Toim. Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki. Otava.

Väkevä, Seppo: Taideteollisuus, käsityö ja muotoilu. (1993) Teoksessa Suomen taide ja kulttuuri. Toim. Päivi Molarius. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus ja koulutuskeskus, s. 147-168.
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo