Kotiteollisuus - Käsiteollisuus

Kotiteollisuus on tarkoittanut maaseudulla omiksi tarpeiksi tai ansiotyönä tehtyä käsityötä. Sitä on tehty kotona oman perheen jäsenten tai palkollisten toimesta. 1800-luvun puolivälissä omatarvekotiteollisuuden merkitys väheni teollistumisen ja kaupungistumisen myötä, jolloin se koettiin kehityksen jarruna. 1860-luvun lopulla nälkävuosien seurauksena kotiteollisuus muuttui maaseudun väestön lisäelinkeinoksi - ansiokotiteollisuudeksi. Osa ansio-kotiteollisuudesta keskittyi pienille alueille, jopa yhteen pitäjään raaka-aineen saatavuuden vuoksi.

1900-luvun alussa Suomen taiteen kansallisromanttisena kautena löydettiin uudelleen kansan käsityö, taito joka oli opittu isiltä ja äideiltä. Taiteilijoiden innoittamina alettiin kopioida ja säilyttää perinteisiä malleja. Perinne erotti kotiteollisuuden taideteollisuudesta. Kotiteollisuuden ja ammattikäsityön erotti hallinnon kahtiajako: kotiteollisuutta hallinnoitiin maataloushallituksessa, ammattikäsityötä kauppa- ja teollisuushallituksessa. Kaupungeissa harjoitettu käsityö ei ollut sivutoimista, vaan tiukoilla ammattikuntasäädöksillä säädelty.

Sota- ja pula-aikana omatarvekotiteollisuuden ja luonnonmateriaalien merkitys kasvoi. Ko-titeollisuus nähtiin perinteen ylläpitäjänä sekä taloudellisena ja työllistävänä toimintana, joka lisäksi tuotti viihtyisyyttä ja työn iloa. 1970-luvulla kotiteollisuutta ja paikallisuutta tuet-tiin valtion varoilla ja alan koulutus ammatillistui. Koulutuksen saaneet ammattilaiset toimivat itsenäisinä yrittäjinä ja/tai ohjaajina, koska kotiteollisuudesta oli tullut myös kodin ulkopuolella tapahtuvaa harrastustoimintaa.

1980-luvulla kotiteollisuutta luotsattiin yrittäjämäisempää suuntaan - käsiteollisuudeksi. Määrääväksi tekijäksi muodostui tuotteen laatu. Jo vuosisadan alussa käsiteollisuus käsit-teenä ulottui kaupungistuvan yhteiskunnan kaikille alueille, kun taas kotiteollisuus viittasi siihen ympäristöön, missä työtä ennen tehtiin – kotona. Tällä hetkellä kotiteollisuuden ja käsiteollisuuden voidaan katsoa tarkoittavan samaa asiaa. Käsiteollisuudeksi määritellään pääasiassa käsityövälinein harjoitettava tuotantomuoto vastakohtana koneistetulle suurteollisuudelle. Nykyisin käsityö sanana kattanee myös käsiteollisuuden.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006).

Käsityön ulottuvuuksia. (1990) Suomen kotiteollisuusmuseon julkaisuja 7. Suomen kotite-ollisuusmuseo.

Laatua – luovuutta – lystiä Suomen kotiteollisuusmuseon avajaisnäyttely. (1983).

Taidon sata vuotta-verkkonäyttely, Suomen käsityön museo
http://www.craftmuseum.fi/taitolehti/

Ylönen, Irene: Taito elää. Käsi ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä. (2003) Akatiimi.
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo